نوشته‌ها

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

/
نوشتاری در خصوص وظایف و صلاحیتهای شورای عالی مالیاتی
برگ تشخیص مالیات

چگونگی اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
در ادامه نوشتار قبل تحت عنوان اعتراض به برگ تشخیص مالیات، در این ن…
نحوه محاسبه مالیات منطقه ویژه اقتصادی

نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

/
عرضه کالا و خدمات در منطقه آزاد با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/…