تعیین ضرایب مالیاتی

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

/
ضرایب مالیاتی ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به موجب بند الف ماده ۱۵…

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
"اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی" در این نوشتار به بررسی و تحلیل یکی…
مطالبه مالیات

مطالبه مالیات از غیر مودی

/
مالیات دهنده اصلی اصولا مالیات باید از مالیات دهنده اصلی مطالبه ش…

شرایط صدور برگ اجرایی مالیات

/
برگ اجرایی مالیات برگه اجرایی مالیات یکی از انواع اوراق مالیاتی است…
مشاوره حقوق مالیاتی

مالیات بر درآمد حقوق در قانون مالیات های مستقیم چیست؟

/
شرح و تحلیل مالیات بر حقوق ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مج…
مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات حقوق

دفاعیه مالیاتی در برابر برگ تشخیص مالیات بر حقوق

/
مالیات بر حقوق یکی از انواع درآمدهای مالیاتی کشور، درآمد ناشی از م…
اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

الزامات قانونی اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

/
همانگونه که در نوشتار اظهارنامه مربوط به انحلال شرکت اشاره شد، آخرین …
مندرجات برگ تشخیص مالیات

مسئول مندرجات برگ تشخیص مالیات

/
برگ تشخیص مالیات ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساو…
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث نسبت به سهام و اوراق بهادار

/
سهام و اوراق بهادار در اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک متوفی ذکر و …
مالیات ارث ماشین

مالیات بر ارث نسبت به اموال منقول

/
اموال منقول و وسائل نقلیه ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران منحصراً با قید نام و همراه با پیوند سایت ساویران مج…