ابطال بخشنامه مالیاتی

شکر خام از مهرماه 1387 مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است نه از مهرماه 1395

/
معافیت شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطابق ماده 53 …
ابطال بخشنامه مالیاتی بوسیله دیوان عدالت اداری

معافیت مالیاتی شامل هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات واحدهای تولیدی یا معدنی نیز می شود

/
معافیت مالیاتی هزینه های برگشتی واحدهای تولیدی یا معدنی مطابق اصل 51 قان…
ابطال بخشنامه