مالیات بر درآمد مشاغل سال 99

مالیات بر درآمد مشاغل سال 99

/
سقف درآمد مشاغل معاف از مالیات در سال 99

جوایز مالیاتی منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات

/
جوایز مالیاتی برابر بند "و" تبصره 21 قانون بودجه کل کشور در…
مالیات مشاغل در بودجه 98

معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل در سال 1398

/
به موجب بند "ز" تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، نساب م…
مالیات مشاغل در بودجه 98

معافیت از نگهداری اسناد و مدارک در سال 98

/
معافیت از نگهداری مدارک به موجب بند "ز" تبصره 8 قانون بود…

تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

/
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب بند "و" تبصره 8 قانون ب…

محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده

/
مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر قسمت 2 از بند "ه" تبصره 6 …

معافیت مالیاتی منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

/
معافیت مالیاتی بعد از بازگرداندن ارز برابر بند "د" تبصره …

الزامی بودن اخذ رسید مالیات در معاملات وسائل نقلیه

/
مالیات بر ارزش افزوده واسئل نقلیه در بودجه 98 برابر بند …
محیط زیست

مالیات برای حفظ محیط زیست در سال 1398

/
مالیات حفظ محیط زیست برابر بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه 1398،…
مالیات مشاغل در بودجه 98

میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل در سال 1398

/
سقف معافیت مالیات بر درآمد مشاغل سقف معافیت مالیاتی سال 98 چقدر خو…