مطالب توسط نفیسه رئیسی‌کیا

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

ضرایب مالیاتی ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به موجب بند الف ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم تا پیش از تصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات ها در سال ۱۳۹۴، به صورت قطعی در همه اداره های امور مالیاتی قابل اعمال بود. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات ها در سال ۱۳۹۴ مقرر شد در اداره‌های امور […]

معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل در سال ۱۳۹۸

به موجب بند “ز” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، نساب مالی معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل برای برخی از مشاغل از ۱۰ برابر مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ۳۰ برابر اصلاح شده است. مفهوم این اصلاحیه آن است که با توجه […]