مطالب توسط نفیسه رئیسی‌کیا

معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل در سال ۱۳۹۸

به موجب بند “ز” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، نساب مالی معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل برای برخی از مشاغل از ۱۰ برابر مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ۳۰ برابر اصلاح شده است. مفهوم این اصلاحیه آن است که با توجه […]

مالیات برای حفظ محیط زیست در سال ۱۳۹۸

مالیات حفظ محیط زیست برابر بند “ی” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی موظف شده است در اجرای بندهای “ث” و “ص” ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه برای کاهش اثرات مخرب پسماند های عادی، از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد، عوارض(مالیات) دریافت نماید. […]