مطالب توسط نفیسه رئیسی کیا

مالیات برای حفظ محیط زیست در سال ۱۳۹۸

مالیات حفظ محیط زیست برابر بند “ی” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی موظف شده است در اجرای بندهای “ث” و “ص” ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه برای کاهش اثرات مخرب پسماند های عادی، از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد، عوارض(مالیات) دریافت نماید. […]

میزان معافیت مالیاتی سالانه مستغلات برای اشخاص حقیقی فاقد درآمد دیگر در سال ۱۳۹۸

برابر بند “الف” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، در مورد اشخاص حقیقی ای که هیچگونه درآمد دیگری ندارند و برابر ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا از محل درآمد سالانه مستغلات تامین می شوند، میزان معافیت مالیاتی سالانه ۲۱۶ میلیون ریال(۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومان) تعیین گردیده است. به عبارت دیگر اشخاص […]

اوراق و اسناد معاف از مالیات در قانون بودجه ۱۳۹۸

برابر بند “ل” تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، اوراق مالی اسلامی که با تصویب شورای اقتصاد منتشر می شود و اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه  و اوراق بهادار که در اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر می گردد از پرداخت مالیات معاف است.