مطالب توسط نفیسه رئیسی کیا

دوره مشمول مالیات در اظهارنامه مالیاتی مالیات بر عملکرد

اظهارنامه مالیاتی پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی از وظایف سالانه همه مودیان مالیاتی است. از مواردی که برای بعضی از این مودیان محترم جای سوال دارد می توان به نحوه محاسبه سال و دوره مالیاتی هنگام پر کردن فرم اظهارنامه اشاره کرد.

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

ضرایب مالیاتی ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به موجب بند الف ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم تا پیش از تصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات ها در سال ۱۳۹۴، به صورت قطعی در همه اداره های امور مالیاتی قابل اعمال بود.

معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل در سال ۱۳۹۸

به موجب بند “ز” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، نساب مالی معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل برای برخی از مشاغل از ۱۰ برابر مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ۳۰ برابر اصلاح شده است. مفهوم این اصلاحیه آن است که با توجه […]