تعیین ضرایب مالیاتی

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

/
ضرایب مالیاتی ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به موجب بند الف ماده ۱۵…

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

/
"اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی" در این نوشتار به بررسی و تحلیل یکی…
مطالبه مالیات

مطالبه مالیات از غیر مودی

/
مالیات دهنده اصلی اصولا مالیات باید از مالیات دهنده اصلی مطالبه ش…

جوایز مالیاتی منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات

/
جوایز مالیاتی برابر بند "و" تبصره 21 قانون بودجه کل کشور در…
مالیات مشاغل در بودجه 98

معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل در سال 1398

/
به موجب بند "ز" تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، نساب م…
مالیات مشاغل در بودجه 98

معافیت از نگهداری اسناد و مدارک در سال 98

/
معافیت از نگهداری مدارک به موجب بند "ز" تبصره 8 قانون بود…

تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده

/
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به موجب بند "و" تبصره 8 قانون ب…

شرایط صدور برگ اجرایی مالیات

/
برگ اجرایی مالیات برگه اجرایی مالیات یکی از انواع اوراق مالیاتی است…

محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده

/
مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر قسمت 2 از بند "ه" تبصره 6 …

معافیت مالیاتی منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

/
معافیت مالیاتی بعد از بازگرداندن ارز برابر بند "د" تبصره …