مالیات بر ارزش افزوده در قرارداد های پیمانکاری از چه زمانی قابل اعمال است؟

از تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه خدمات هرکدام که مقدم باشند…

آیا مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند ؟

خیر. شرکت ها و کارخانجات و بنگاههای تولیدی و اقتصادی که در مناطق…

آیا قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال 1397 قابل اجراست؟

بله. قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1397 نیز دارای اعتبار ق…