آخرین مرحله رسیدگی به اعتراض مالیاتی چیست؟

دیوان عدالت اداری که یکی از سازمان های وابسته به قوه قضائیه می…

صلاحیت هیئت حل اختلاف تجدید نظر نسبت به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تا چه حدود است؟

هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می تواند رای هیئت حل اختلاف بدو…

عالی ترین مرجع مالیاتی ایران دیوان عدالت اداری است یا شورای عالی مالیاتی؟

شورای عالی مالیاتی. دیوان عدالت اداری نهاد اداری و شبه قضایی ناظر بر…

اگر مأمور مالیاتی، مالیات یک مغازه را بیش از درآمد آن تشخیص دهد و برگ تشخیص مالیات صادر کند، مغازه چه کار باید بکند؟

مغازه دار(مودی) می تواند نسبت به برگ تشخیص مالیات ظرف 30 روز از …

آیا هیأت سه نفره ماده 251 مکرر مالیاتی می تواند به اعتراض مودی نسبت به رای بدوی هیأت حل اختلاف مالیاتی که قطعی شده است رسیدگ کند؟

بله. در صورت درخواست مالیات دهنده(مودی)، بنا به دستور وزیر امور اقتصادی …