آیا ممیز کل مجاز به رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به مالیات می باشد؟

بله. اصولاً اولین گام در رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی پیش از…

در موارد مالیاتی آیا تفاوتی بین 30 روز و یک ماه است؟

بله. در مواردی که به مهلت یک ماهه اشاره شده باشد ماه های 31 روزه و 29…

ترتیب رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات چگونه است؟

برابر ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اقدام می شود. یعنی اعتراض مو…