چه مجوز هایی در مورد فعالیت قانونی مودیان مالیاتی مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد؟

1- مجوز تاسیس کارگاه و کارخانه 2- کارت بازرگانی 3- پروانه بهره…

کارت اقتصادی چیست؟

کارتی است که در اجرای ماده 160مکرر قانون مالیات های مستقیم از سوی سازم…

نرخ صفر مالیاتی چیست؟

نرخ صفر مالیاتی نوعی از معافیت مالیاتی است که برای مدت معینی پس از تسل…

ضرایب مالیاتی چیست؟

ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه ما…

آیا جهل به قوانین مالیاتی رافع مسئولیت مالیات دهنده(مودی) می شود؟

خیر. جهل قانون اصولاً رافع مسئولیت در امور مالیاتی نیست.…

آیا شرکت های وابسته به شهرداری ها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؟

بله. فعالیت های اقتصادی و خدماتی شرکت های وابسته به شهرداری ها مشمو…

آیا شرکت ها و فعالیت های اقتصادی وابسته به دولت و موسسات دولتی مشمول پرداخت مالیات می باشند؟

بله. کلیه فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول مالیات می…

آیا مالیات بر دارایی را می توان از شخصی غیر از مالک دارایی وصول کرد؟

خیر. مالیات بر دارایی مالیاتی است که از مالک اموال و دارایی …

مالیات بر دارایی چه تفاوتی با مالیات بر اموال و املاک دارد؟

این دو اصطلاح هیچ تفاوتی با هم ندارند و برابر قانون مالیات های مستق…

آیا شهرداری ها مشمول پرداخت مالیات تلقی می شوند؟

خیر. برابر بند سوم قانون مالیاتهای مستقیم شهرداری ها مشمول پرد…