آیا شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

بله. شخصیت حقوقی شرکت های منحله تا ختم امر تسویه به قوت خود با…

اگر پس از انحلال شرکت، درآمدی برای شرکت منحله به دست آید آیا مشمول پرداخت بر درآمد خواهد شد؟

بله. اگر پس از ثبت انحلال شرکت تا پایان تصفیه، درآمدی برای شرکت محقق …

آیا مدیران شرکت برای اعلام انحلال شرکت با تکلیف مالیاتی خاصی مواجه هستند؟

بله. بایستی اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت در تاریخ دعوت مجمع …

مهلت تسلیم آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت منحل شده چقدر است؟

تا شش ماه از تاریخ انحلال شرکت بایستی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخ…