چند نکته مهم درباره کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی

آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مواردی را در جهت آسان تر نمودن فرایند دریافت کد و شماره اقتصادی برای فعالان اقتصادی بیان داشته است.

این نوشتار به بیان چند نکته کوتاه اما بسیار مهم درباره کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی مطابق با آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می پردازد.

 

همچنین بخوانید :

 

استنکاف از ارائه اسناد و مدارک مالیاتی

 

کد اقتصادی چیست؟

شماره اقتصادی کدی است که همه‌ی فعالان اقتصادی، چه اشخاص حقوقی چه اشخاص حقیقی برای انجام معاملات خود و همچنین تشکیل پرونده مالیاتی خود باید آن را اخذ نمایند.
شما برای دریافت کارت بازرگانی، انجام معاملات و انعقاد قرارداد و حتی شرکت در مناقصات و مزایدات و همچنین تسلیم اظهارنامه های فصلی، اظهارنامه های ارزش افزوده و به طور کل تشکیل پرونده مالیاتی به کد اقتصادی نیاز مندید.

 

کد اقتصادی جدید

اگر تا کنون کد اقتصادی جدید دریافت ننموده اید می‌توانید از مشخصات جایگزین زیر استفاده نمایید:

برابر ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مادامی که برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل، شماره اقتصادی جدیـد صـادر نشـده است، حسب مورد از شناسه ملی، شـماره ملـی، شناسـه مشـارکت مـدنی و شـماره اختصاصـی اشـخاص خـارجی استفاده نمایند.

شناسه ملی شرکت شما کد اقتصادی شرکت شماست

برابر ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد همه اشخاص حقوقی (به اسـتثنای شهرداری ها، وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی) شناسـه ملـی شخص حقوقی بـه عنـوان شـماره اقتصادی آنها قلمداد می شود.

لزوم ثبت تغییر مشخصات دارندگان کد اقتصادی طرف دو ماه

برابر ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، دارندگان کد اقتصادی بایستی هر گونه تغییرات از جمله:

 

۱- انحلال شرکت و شخص حقوقی

۲- عطیلی فعالیت (دائم یـا موقـت)

۳- تغییـر نـام

۴- تغییر شغل

۵- تغییر نشانی

۶- تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس

۷- تغییر شرکا (اختیاری یا قهری)

و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.

 

نحوه اخذ کد اقتصادی برای قراردادهای مشارکت

برابر ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، مشارکت مدنی و قراردادهای مشارکت نیز یک فعالیت اقتصادی به شمار می روند و مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اداره می شوند، به عنـوان یـک مـودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد.

 

دریافت کد اقتصادی منوط به ثبت اطلاعات کل شرکا

برابر ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کسانی که شرکت مدنی و قراردادهای مشارکت با یکدیگر دارند مکلفند برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را در هنگام ثبت نام مالیاتی، اعلام نمایند.

 

چند شغل و یک پرونده مالیاتی

برابر تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، برای همه مشاغلی که در یک محل شغلی انجام شوند داشتن یک #پروندهمالیاتی و یک #کداقتصادی ، کافی است.

 

این تبصره بیان داشته است:

چنانچه صاحبان مشاغل، در یک محل بیش از یک فعالیـت شـغلی داشـته باشـند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی در محل مذکور می باشند.

 

چند پرونده مالیاتی برای شعبات یک کسب و کار؟

درباره کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان، ایجاد دفتر یـا فروشـگاه در یـک یـا چنـد محل دیگر را اقتضا نماید، مودی مالیاتی می تواند برای کلیه محل های مذکور، یک ثبت نام به نشانی‌ای که به عنـوان محـل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره #اظهارنامه_مالیاتی بـرای کلیـه درآمـدهای حاصـل از فعالیـت هـای خـود تسلیم نماید.

در این صورت برای مودی مالیاتی مزبور، یک پرونده مالیاتی به نشانی‌ای که اعلام می نماید تشکیل خواهد شد.

هر شغل و محل شغلی، یک پرونده مالیاتی جداگانه خواهد داشت، مگر در موارد زیر (تیتر سه)

چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصـلاح، بـیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبـت نـام صـورت خواهـد گرفت و بنا بر اعلام مودی ( ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محـل هـا، بعنـوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شـد.

 

در صـورت عـدم انتخـاب مـودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

برابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند.

 

همچنین درباره تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی، نوشتار زیر را بخوانید :

 

چگونگی تشکیل پرونده مالیاتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *