نوشته‌ها

بعد از ارسال اظهارنامه چه باید بکنیم؟

بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی چه باید بکنیم؟

/
نکاتی که مودیان حقیقی و حقوقی مالیاتی باید پس از ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد به آن توجه بنمایند.
اظهارنامه مالیاتی مالیات بر عملکرد

دوره مشمول مالیات در اظهارنامه مالیاتی مالیات بر عملکرد

/
اظهارنامه مالیاتی پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن به اداره امور …