نوشته‌ها

شرح و تحلیل قانون

معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

/
انواع معافیت های مالیاتی ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است. ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم بعضی از موسسات و دستگاه ها را از پرداخت مالیات های این قانون (قانون مالیاتهای مستقیم) معاف نمو…
شرح و تحلیل قانون

مالیات بر دارایی در ایران

/
مالیات اموال و املاک در ایران طی مجموعه نوشتار هایی در سایت مالیاتی ساو…