کارت اقتصادی چیست؟

کارتی است که در اجرای ماده ۱۶۰مکرر قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر می گردد و شامل نام و شماره اقتصادی مودی مالیاتی است.