چه مجوز هایی در مورد فعالیت قانونی مودیان مالیاتی مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد؟

۱- مجوز تاسیس کارگاه و کارخانه

۲- کارت بازرگانی

۳- پروانه بهره برداری معدن یا کارخانه یا کارگاه

۴- گواهی فعالیت دانش بنیان

۵- مجوزهای صادره از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار

۶- گواهی نوسازی

۷- گواهی فعالیت خدماتی