وصول مالیات بوسیله اداره مالیاتی بر پایه چه مستنداتی آغاز می شود؟

نخستین گام وصول مالیات از سوی اداره امور مالیاتی با صدور برگ تشخیص مالیات، برداشته می شود. پس از قطعی شدن برگ تشخیص مالیات، اقدام به ابلاغ برگ مالیات قطعی به مالیات دهنده می شود و مراحل اجرایی وصول مالیات، آغاز می گردد.