وصول مالیات بوسیله اداره مالیاتی بر پایه چه مستنداتی آغاز می شود؟

نخستین گام وصول مالیات از سوی اداره امور مالیاتی با صدور برگ تشخ…