نرخ مالیات بر درآمد حقوق چقدر است؟

در مورد کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی، پس از کسر معافیت های قانونی به نرخ مقطوع ۱۰درصد.