نرخ صفر مالیاتی چیست؟

نرخ صفر مالیاتی نوعی از معافیت مالیاتی است که برای مدت معینی پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر برای مودی بر اساس قانون در نظر گرفته می شود.