مهلت تسلیم آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت منحل شده چقدر است؟

تا شش ماه از تاریخ انحلال شرکت بایستی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیبات شرکت به اداره امور مالیاتی تسلیم شود.