منظور از جرایم مالیاتی چیست؟

منظور فعل یا ترک فعلی است که در زمینه ی مالی و مالیاتی از اشخاص سر بزند و در قوانین مالیاتی ایران جرم به شمار رود.