آیا سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی و تسریع در قطعیت یافتن مالیات تکلیف قانونی دارد؟

بله. سازمان امور مالیاتی باید رسیدگی مالیاتی و قطعیت یافتن مالیات …

منظور از جرایم مالیاتی چیست؟

منظور فعل یا ترک فعلی است که در زمینه ی مالی و مالیاتی از اشخاص سر…

عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی چه تبعاتی دارد؟

جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی…