منظور از اجرائیات در امور مالیاتی چیست؟

اجرائیات مالیاتی به مجموعه فرایندها و اقداماتی گفته می شود که اداره امور مالیاتی برای وصول مالیات آن را بکار می بنند. همانند آنکه اقدام به ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها نموده یا اقدام به توقیف حساب بانکی بدهکاران مالیاتی می نماید.