در مرحله وصول مالیات، عملیات اجرایی مالیاتی دقیقا از چه زمانی آغاز می شود؟

ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات. اگر مالیات دهنده ت…

منظور از اجرائیات در امور مالیاتی چیست؟

اجرائیات مالیاتی به مجموعه فرایندها و اقداماتی گفته می شود که ادار…