معافیت مالیاتی به چه معنی است؟

به معنی تعلق نگرفتن مالیات به اشخاصی است که قانون فعالیتهای آنان را تماماً یا جزئاً از پرداخت مالیات معاف کرده باشد.