مالیات بر ارزش افزوده در قرارداد های پیمانکاری از چه زمانی قابل اعمال است؟

از تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه خدمات هرکدام که مقدم باشند.