عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی چه تبعاتی دارد؟

جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی از جمله تبعات عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.