عالی ترین مرجع مالیاتی ایران دیوان عدالت اداری است یا شورای عالی مالیاتی؟

شورای عالی مالیاتی. دیوان عدالت اداری نهاد اداری و شبه قضایی ناظر بر مقامات و مراجع مالیاتی به شمار می رود، بنابراین خودش مرجع مالیاتی محسوب نمی شود.