صلاحیت هیئت حل اختلاف تجدید نظر نسبت به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تا چه حدود است؟

هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می تواند رای هیئت حل اختلاف بدوی را نقض و خودش راسا به موضوع رسیدگی نماید و رای صادر کند.