سود سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و جوایز آنها مشمول مالیات می شوند؟

در صورتی که این بانکها و موسسات دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی باشند، خیر.