در مرحله وصول مالیات، عملیات اجرایی مالیاتی دقیقا از چه زمانی آغاز می شود؟

ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات. اگر مالیات دهنده تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، اقدام به پرداخت مالیات نکند اداره امور مالیاتی اقدام به صدور برگ اجرایی به مودی می نماید تا پس از آن اقدامات اجرایی را صورت دهد.