در مرحله ابلاغ، اوراق مالیاتی در چند نسخه ابلاغ می شوند؟

در دو نسخه. یک نسخه به مودی (مالیات دهنده) ابلاغ می شود و نسخه دوم به وسیله مامور ابلاغ با قید زمان و تاریخ ابلاغ و نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده است به  اداره امور مالیاتی، برگشت داده می شود.