در مرحله ابلاغ، اوراق مالیاتی در چند نسخه ابلاغ می شوند؟

در دو نسخه. یک نسخه به مودی (مالیات دهنده) ابلاغ می شود و نسخ…

آیا ابلاغ برگ ها و اوراق مالیاتی به شخصی غیر از مودی، صحیح می باشد؟

اصولا خیر. ماده 203 قانون مالیات های مستقیم اصل را بر لزوم ابل…

ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مودی چه آثاری به دنبال دارد؟

مالیات دهنده (مودی) نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده دارای دو وضعیت می …