درآمد چه نوع شرکت هایی از پرداخت مالیات معاف است؟

برابر ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم صد درصد درآمد شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان از مالیات معاف می باشد.