جریمه عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی نسبت به کل درآمد مودی محاسبه می شود یا نسبت به میزان مالیات متعلقه؟

نسبت به میزان مالیات متعلقه.