تعداد اعضای شورای عالی مالیاتی ایران چند نفر است؟

شورای عالی مالیاتی کشور از ۲۵ نفر تشکیل می شود.