آیا نظر شورای عالی مالیاتی ایران برای ماموران مالیاتی، الزام آور است؟

در صورتی که نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی ایران مورد تنف…

تعداد اعضای شورای عالی مالیاتی ایران چند نفر است؟

شورای عالی مالیاتی کشور از 25 نفر تشکیل می شود.…