ترتیب رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات چگونه است؟

برابر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام می شود. یعنی اعتراض مودی، دریافت می گردد و پرونده به هیات حل احتلاف مالیاتی، ارجاع داده می شود.