اگر پس از انحلال شرکت، درآمدی برای شرکت منحله به دست آید آیا مشمول پرداخت بر درآمد خواهد شد؟

بله. اگر پس از ثبت انحلال شرکت تا پایان تصفیه، درآمدی برای شرکت محقق شود مشمول مالیات بر درآمد می شود.