اگر مأمور مالیاتی، مالیات یک مغازه را بیش از درآمد آن تشخیص دهد و برگ تشخیص مالیات صادر کند، مغازه چه کار باید بکند؟

مغازه دار(مودی) می تواند نسبت به برگ تشخیص مالیات ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص اعتراض نماید.