افزایش درآمد چه تاثیری در مالیات دارد؟

در صورتی که درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی، از درآمد سال گذشته او ۱۰% افزایش داشته باشد، به ازای هر ۱۰%، ۱% از مالیات وی کاسته خواهد شد.

این نرخ تا ۵% می تواند کاهش یابد.