اظهارنامه مالیاتی شرکتها و موسسات بایستی به امضاء چه کسانی برسد؟

به امضای صاحبان امضاء مجاز که طبق اساس نامه و آگهی روزنامه رسمی به عنوان صاحب امضاء مجاز، معرفی شده اند.