آیا اظهارنامه مالیاتی شرکتها و موسسات باید دارای مهر شرکت و موسسه نیز باشد؟

بله. اظهارنامه مالیاتی شرکتها و موسسات، یک نوع مهم از انواع اسناد مالی و…

اظهارنامه مالیاتی شرکتها و موسسات بایستی به امضاء چه کسانی برسد؟

به امضای صاحبان امضاء مجاز که طبق اساس نامه و آگهی روزنامه ر…

آیا شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

بله. با توجه به ماده 208 قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت های منحل…