ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مودی چه آثاری به دنبال دارد؟

مالیات دهنده (مودی) نسبت به برگ تشخیص ابلاغ شده دارای دو وضعیت می شود:

۱- در وضعیتی که پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به آن در موعد قانونی اعتراض نکند مسئول پرداخت مالیات معینه خواهد شد.

۲- در وضعیتی که مالیات دهنده (مودی) به برگ تشخیص ابلاغ شده، در موعد قانونی، اعتراض کند تا زمانی که مرجع رسیدگی در مورد اعتراض مودی، رای صادر ننماید مودی، تکلیفی به پرداخت مالیات معینه در برگ تشخیص مالیات نخواهد داشت.