آیا هیأت سه نفره ماده ۲۵۱ مکرر مالیاتی می تواند به اعتراض مودی نسبت به رای بدوی هیأت حل اختلاف مالیاتی که قطعی شده است رسیدگ کند؟

بله. در صورت درخواست مالیات دهنده(مودی)، بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیئت سه نفره ماده ۲۵۱ مکرر مالیاتی می تواند به موضوع رسیدگی کند.