آیا ممیز کل مجاز به رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به مالیات می باشد؟

بله. اصولاً اولین گام در رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی پیش از آن که مراتب به هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی برود، رسیدگی از سوی ممیز کل ( رئیس امور مالیاتی) می باشد. ممیز کل می تواند به موضوع رسیدگی و بر اساس موارد اعلامی و اسناد و مدارک ابرازی در مورد اعتراض مودی اعلام نظر نماید.