آیا مدیران شرکت برای اعلام انحلال شرکت با تکلیف مالیاتی خاصی مواجه هستند؟

بله. بایستی اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت در تاریخ دعوت مجمع برای انحلال را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.