آیا قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۳۹۷ قابل اجراست؟

بله. قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۷ نیز دارای اعتبار قانونی و لازم الاجراست و تا کنون ملغی نشده است. بررسی هایی در مورد شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال انجام می باشد که در مرحله کارشناسی است و تا کنون باعث تغییر یا ملغی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نشده است.